Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
MSP Logo

Minnesota State Patrol

A Division of the Minnesota Department of Public Safety
 

COV TXHEEJ TXHEEM AWS NYIAJ THEM RAU LOG TSHEB PUAS

Ua li cas thiab vim li cas

Thaum lub sij hawm laj mej pej xeem sawv tawm tsam hauv Minneapolis, Xeev Tub Ceev Xwm (State Patrol) thiab cov tub ceev xwm ntawm lwm cov koom haum tuav tswv yim txhob txwm nkaug qee cov log tsheb.

Thaum lub caij pej xeem sib ntaus sib tua tawm tsam tsoom fwv heev tshaj plaws, cov tsheb – qee cov uas raug nyiag - raug muab siv ua cov khoom txaus ntshai thiab muab thauj cov riam phom, uas siv los ua kev hawv kev phem rau tub ceev xwm txoj kev nyab xeeb thiab cov neeg uas tuaj mus tawm tsam zoo. Tsis muaj peev xwm cab tawm tau cov tsheb thaum lub caij muaj cov kev ntxhov liam sij.

Cov tub ceev xwm siv lub tswv yim no ntawm qee cov chaw hauv lub nroog, tiam sis tsuas yog siv ua ib txoj kev tiv thaiv kom neeg siv tsis tau cov tsheb los tsoo sib tua.

Kwv yees muaj xws li 15-20 lub tsheb raug Xeev Tub Ceev Xwm muab txo li no.

Kev them nyiaj ntxiv rov qab

Cov tswv tsheb uas lawv cov log tsheb raug nkaug thiab tso pa tawm los ntawm Xeev Tub Ceev Xwm rau thaum lub caij pej xeem sib ntaus sib tua tawm tsam tsoom fwv hauv Minneapolis yuav tsim nyog tau nyiaj them ntxiv rov qab rau lawv.

Cov tswv tsheb yuav tsum ua tiav tsab ntawv tawm tsam cov log raug puas thiab muab xa mus rau Tuam Tsev Tswj Lis Teeb Meem (Department of Administration Risk Management), uas yog lub chaw khiav nom tswv hauv xeev Minnesota txoj kev pov hwm pab them nqi. Yuav faj seeb qhia rau cov tswv tsheb los ntawm Chaw Tswj Lis Teeb Meem thaum twg txiav txim tiav txog ib tsab ntawv aws nqi.

Tsab ntawv aws nqi

  • Rub tsab ntawv aws nqi.
  • Thov muab tej ntaub ntawv los sis ntawv pov thawj them nqi kho nrog kom txhawb rau koj tsab ntawv aws nqi.

“Tsab ntawv aws nqi” yog dab tsi?

Tsab ntawv aws nqi yog ib txoj kev nqis tes tawm tsam lub xeev. Cov tib neeg uas muaj tej teej tug raug puas los ntawm lub xeev txoj kev tsis ua tib zoo saib yuav tau cov nqi them rau yam teej tug uas raug puas.

Kuv yuav tsum tau muaj dab tsi qhia thiaj tau cov nqi them rau kuv cov log tsheb uas puas?

Qhov tsawg kawg nkaus, koj yuav tsum tau muaj:

  • Ncauj lus txog qhov xwm txheej: hnub, sij hawm thiab qhov chaw (uas nres lub tsheb rau).
  • Ib daim ntawv sau piav qhia qhov teeb meem tshwm sim, uas txuam nrog xeev tub ceev xwm thiab vim li cas nws tus yam ntxwv thiaj li tsis tsim nyog.
  • Cov ncauj lus txog lub tsheb: tus tswv, daim paib cim tsheb, hom tsheb, qauv tsheb, tsheb xyoo, xim tsheb.
  • Ntaub ntawv teev cov nqi rau cov log tsheb tshiab, cov nqi cab tsheb (yog tias muaj), nrog rau cov ntawv pov thawj them nqi log tsheb.

Puas yuav muab kuv lub npe cev rau tub ceev xwm thiab kuv puas yuav raug nplua txim txhaum cai yog kuv ua tsab ntawv aws nqi?

Qhov txheej txheem li tsab ntawv aws nqi yog ib txoj kev khiav ntaub ntawv txawv. Tiam sis, lub xeev yuav txheeb cov ntawv aws nqi kom paub tseeb tias lawv tsis yog them cov ntawv aws nqi rau cov tsheb uas txuam nrog tej kev ua txhaum cai xws li cov raug nyiag los sis siv ua khoom txaus ntshai los sis siv thauj riam phom.

Kuv puas yuav tau muaj ib tug kws lij choj thiaj ua tau tsab ntawv aws nqi?

Txawm tias koj yeej ib txwm muaj cai mus cuag tau ib tug kws lij choj pab koj, qhov txheej txheem tsis yuam kom koj yuav tsum muaj kws lij choj.

Kuv puas yuav tau tuaj tshwm tim ntsej tim muag tuaj teev lus?

Tsis tau, tiam sis Chaw Tswj Lis Teeb Meem yuav hu rau koj yog xav txheeb kom meej los sis yuav tsum tau muaj ncauj lus ntaub ntawv dab tsi ntxiv.

Yog muaj lus nug txog cov txheeb txheem aws nqi

Mus cuag Tuam Tsev Tswj Lis Teeb Meem (Department of Administration Risk Management) ntawm risk.management@state.mn.us los sis 651.201.2586

Cov kev ua puas tsim muaj los ntawm cov koom haum tub ceev xwm

Qhov txheej txheem uas teev qhia hauv nplooj ntawv no yog hais txog cov tsheb uas raug ua puas los ntawm Xeev Minnesota Tub Ceev Xwm. Yog tias koj lub tsheb raug kev ua puas los ntawm ib tug tub ceev xwm los yog ib tug thawj ceev xwm hauv lwm lub koom haum ceev xwm, thov hu rau lub koom haum ntawd thiab nug txog lawv cov txheej txheem aws nqi.