Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
OJP Logo

Office of Justice Programs

A Division of the Minnesota Department of Public Safety
 

Help - Hmoob

Lub Chaw Khiav Dej Num Txhawb Cov Kev Vaj Huam Sib Luag

Minnesota Tuam Tsev Tswj Xyuas Pej Xeem  Huab Hwm Kev Noj Qab Haus Huv


 

KEV PAB RAU COV NEEG UAS RAUG KEV UA PHEM LOS NTAWM KEV UA TXHAUM CAI
Yog hais tias koj yog ib tug neeg raug kev ua phem los ntawm kev ua txhaum cai, muaj kev pab koj.

 
COV LUS QHIA THIAB COV KEV PAB RAU COV NEEG UAS RAUG KEV UA PHEM LOS NTAWM KEV UA TXHAUM CAI

 

Yog thaum muaj xwm ceev, hu 911

 
Lub Chaw Khiav Dej Num Txhawb Cov Kev Vaj Huam Sib Luag
651-201-7300  | 888-622-8799 (Kev pab nyiaj txiag)
651-201-7310  | 800-247-0390  | Cov lus qhia thiab kev xa mus cuag (cov neeg ua hauj lwm siv cov kev pab txhais lus los pab cov neeg hu tuaj)
  
United Way 211
Chaw muab cov lus qhia 24-teev thiab kev pab xa mus cuag
Ntaus 211 los sis 800-543-7709
 
   

PHAU NTAWV QHIA CHAW NYOB, NPE, THIAB XOV TOOJ NTAWM COV KEV PAB CUAM RAU COV NEEG UAS RAUG KEV UA PHEM LOS NTAWM KEV UA TXHAUM CAI

KEV PAB NYIAJ TXIAG  

Cov neeg uas raug kev ua phem rau yuav teev tau ib daim ntawv thov kom them nyiaj los kho (claim for reparations)  rau cov nqi uas muaj feem rau qhov kev txhaum cai.
 
Muaj cov nyiaj pab thaum muaj xwm ceev uas yog ib qho me me rau tag nrho cov neeg uas raug kev ua phem los ntawm kev ua txhaum cai los them rau cov nqi thaum muaj xwm ceev uas muaj feem rau qhov kev txhaum cai.
 
 

TUS NEEG RAUG KEV UA PHEM LOS NTAWM KEV UA TXHAUM CAI COV CAI  

Cov neeg raug kev ua phem los ntawm kev ua txhaum cai hauv Minnesota muaj cov cai uas nom tswv tsim kev cai lij choj tsim tau los (statutory rights) hais txog kev qhia, kev koom tes, kev them nqi thiab kev tiv thaiv.
 
Cov neeg raug kev ua phem los ntawm kev ua txhaum cai uas nws xav hais tias tau ua txhaum nws cov cai lawm los sis ib tug tswv cuab los sis ib lub koom haum hauv txoj cai coj kev ncaj ncees los ntawm kev raug ua phem (criminal justice system) tau ua saib tsis taus lawv yuav nug tau rau ntawm Qhov Chaw Saib Xyuas Txog Xyuam Fai Kev Ncaj Ncees Ntawm Tus Neeg Raug Ua Phem Los Ntawm Kev Ua Txhaum Cai (Crime Victim Justice Unit).
 
 

COV NTAWV QHIA RAU TUS NEEG RAUG KEV UA PHEM LOS NTAWM KEV UA TXHAUM CAI (CRIME VICTIM BROCHURES)  

Neeg Raug Tsim Txom Cov Cai

Kev Daws Txoj Kev Raug Tsim Txom

 

 

Nyiaj Nplua Txhaum Cai

Neeg raug tsim txom cov nqe lus tsub txim ntxiv

Kev Sau Nyiaj Nplua Txhaum Cai Raws Lub Tsev Hais Plaub Txwv

Cov Tswv Yim Teev Lus Tim Khawv Hauv Tsev Hais Plaub Txhaum Cai

Cov Teeb Meem Tom Qab Phua Txim Txhaum Tag

 Tom Qab Kev Ib Tug Tua Ib Tug

Lub Lav Minnesota VINE Txoj Kev Pab (Mus tshawb xov xwm thiab kev ceeb toom txog tus neeg tau ua txhaum kev raug kaw)

 

LWM COV NTAWV LUAM TAWM UAS YUAV PAB TAU (UA LUS MIS KAS)

Kuv yuav muab tau kuv daim ntawv uas tub ceev xwm sau ntawd li cas?

Kuv mus koom puas tau cov txheej txheem hauv tsev hais plaub?

Cov Nqi Soj Ntsuam Txog Kev Yuam Cai Deev - Cov Chaw Hauv Lub Nras (county contacts)

 

 

 

COV KEV PAB HAUV XEEV THIAB HAUV TEB CHAWS (UA LUS MIS KAS)

Nias ntawm no rau daim ntawv teev tag nrho cov koom haum hauv xeev thiab hauv teb chaws, koom haum hauv tsoom fwv teb chaws, thiab cov lus qhia txog cov clearinghouses uas muaj kev ruaj siab los pab cov teeb meem hais txog tus neeg uas raug kev ua phem los ntawm kev ua txhaum cai.

 

COV KAB SAB UAS MUAJ FEEM RAU

Minnesota VINELink 

Minnesota CHOICE

Minnesota Crime Victim Bill of Rights

United Way 211

Cov kev pab hauv xeev thiab hauv teb chaws rau cov neeg uas raug kev ua phem los ntawm kev ua txhaum cai