OJP Logo

Office of Justice Programs

A Division of the Minnesota Department of Public Safety
 

Help - Hmoob

Lub Chaw Khiav Dej Num Txhawb Cov Kev Vaj Huam Sib Luag

Minnesota Tuam Tsev Tswj Xyuas Pej Xeem  Huab Hwm Kev Noj Qab Haus Huv


 

KEV PAB RAU COV NEEG UAS RAUG KEV UA PHEM LOS NTAWM KEV UA TXHAUM CAI
Yog hais tias koj yog ib tug neeg raug kev ua phem los ntawm kev ua txhaum cai, muaj kev pab koj.

 
COV LUS QHIA THIAB COV KEV PAB RAU COV NEEG UAS RAUG KEV UA PHEM LOS NTAWM KEV UA TXHAUM CAI

 

Yog thaum muaj xwm ceev, hu 911

 
Lub Chaw Khiav Dej Num Txhawb Cov Kev Vaj Huam Sib Luag
651-201-7300  | 888-622-8799 (Kev pab nyiaj txiag)
651-201-7310  | 800-247-0390  | Cov lus qhia thiab kev xa mus cuag (cov neeg ua hauj lwm siv cov kev pab txhais lus los pab cov neeg hu tuaj)
  
United Way 211
Chaw muab cov lus qhia 24-teev thiab kev pab xa mus cuag
Ntaus 211 los sis 800-543-7709
 

Minnesota Crime Victim Support Line

Xov tooj pab kev kub ceev 24 xaub moos thoob lub xeev rau cov raug tub sab nyiag, xav tau kev pab, ntawv xa mus cuag li cas.

Hu rau 866-385-2699 lossis ntaus ntawv rau 612-399-9977.Nias ntawm no mus rau lubvej xaij.

 

Minnesota Day One Crisis Line

Xov tooj pab kev kub ceev 24 xaub moos rau cov raug txij nkawm tsim txom ntaus, raug quab yuam, thiab raug coj mus muag ua niam ntiav txiv ntiav.

Hu rau 866-223-1111 lossis ntaus ntawv rau 612-399-9995. Nias ntawm no pub rau lub vejxaij.

 

RapeHelpMn.org

Ib lub vej xaij muaj ntaub ntawv pab rau cov raug quab yuam thiab kev pab taw qhia mus cuag tej kev pab cuam twg.Nias ntawm no mus rau lub vej xaij. Nias ntawm no pub rau lub vej xaij.

 


 

KEV PAB NYIAJ TXIAG  

Cov neeg uas raug kev ua phem rau yuav teev tau ib daim ntawv thov kom them nyiaj los kho (claim for reparations)  rau cov nqi uas muaj feem rau qhov kev txhaum cai
.

Muaj cov nyiaj pab thaum muaj xwm ceev uas yog ib qho me me rau tag nrho cov neeg uas raug kev ua phem los ntawm kev ua txhaum cai los them rau cov nqi thaum muaj xwm ceev uas muaj feem rau qhov kev txhaum cai.

Tus Neeg Raug Kev Ua Phem Los Ntawm Kev Ua Txhaum Cai Cov Cai

Cov neeg raug kev ua phem los ntawm kev ua txhaum cai hauv Minnesota muaj cov cai uas nom tswv tsim kev cai lij choj tsim tau los (statutory rights) hais txog kev qhia, kev koom tes, kev them nqi thiab kev tiv thaiv.

Cov neeg raug kev ua phem los ntawm kev ua txhaum cai uas nws xav hais tias tau ua txhaum nws cov cai lawm los sis ib tug tswv cuab los sis ib lub koom haum hauv txoj cai coj kev ncaj ncees los ntawm kev raug ua phem (criminal justice system) tau ua saib tsis taus lawv yuav nug tau rau ntawm Qhov Chaw Saib Xyuas Txog Xyuam Fai Kev Ncaj Ncees Ntawm Tus Neeg Raug Ua Phem Los Ntawm Kev Ua Txhaum Cai (Crime Victim Justice Unit).

Cov Ntawv Qhia Rau Tus Neeg Raug Kev Ua Phem Los Ntawm Kev Ua Txhaum Cai (Crime Victim Brochures)

Cov NeegRaug Tsim Txom Txoj Kev Muaj Cai

Tus TxheejTxheem Kev Plaub Ntug Tub Ntxhais Hluas

Kev PabNyiaj Txiag rau cov Neeg Uas Raug Luag Ua Txhaum Loj

Kev DawsTxoj Kev Raug Tsim Txom

Cov Tswv YimTeev Lus Tim Khawv Hauv Tsev Hais Plaub Txhaum Cai

Neeg RaugTsim Txom Cov Nqe Lus Tsub Txim Ntxiv

Nyiaj NpluaTxhaum Cai

Kev SauNyiaj Nplua Txhaum Cai Raws Lub Tsev Hais Plaub Txwv

CovTeeb Meem Tom Qab Phua Txim Txhaum Tag

Tom Qab KevIb Tug Tua Ib Tug (Homicide)


Kuv yuav muab tau kuv daim ntawv uas tub ceev xwm sau ntawd li cas?

Kuv mus koom puas tau cov txheej txheem hauv tsev hais plaub?

Cov Nqi Soj Ntsuam Txog Kev Yuam Cai Deev - Cov Chaw Hauv Lub Nras (county contacts)


Minnesota Cov Kev Pab (Resources)

COV KEV PAB HAUV XEEV THIAB HAUV TEB CHAWS (UA LUS MIS KAS)

Nias ntawm no rau daim ntawv teev tag nrho cov koom haum hauv xeev thiab hauv teb chaws, koom haum hauv tsoom fwv teb chaws, thiab cov lus qhia txog cov clearinghouses uas muaj kev ruaj siab los pab cov teeb meem hais txog tus neeg uas raug kev ua phem los ntawm kev ua txhaum cai.

 

COV KAB SAB UAS MUAJ FEEM RAU

Minnesota VINELink 

Minnesota Haven

Minnesota Crime Victim Bill of Rights

Cov kev pab hauv xeev thiab hauv teb chaws rau cov neeg uas raug kev ua phem los ntawm kev ua txhaum cai