OJP Logo

Office of Justice Programs

A Division of the Minnesota Department of Public Safety
 

Victim information – Hmong

Daim Card No Qhia Pab Rau Cov Neeg Raug Tsim Txom


Cov cai thiab cov kev pab rau tag nrho cov neeg ua lawv raug nyiag ub no ntawm cov neeg tub sab tub nyiag

 

1.         Koj muaj txoj cai mus thov nyiaj txiaj pab rau kev piam sij los ntawm tej kev uas neeg ua siab phem cai rau koj. Qhov no tsis yog yuav pab them tej khoom piam sij rau daim ntawv thov thiab cov ntaub ntawv, hu rau 651-201-7300. Sab nraum ob lub nroog ntxaib cheeb tsam hu rau: 888-622-8799 los yog mus rau OJP Lub websiteojp.dps.mn.gov.


2.         Koj muaj txoj cai hais kom cov tub ceev xwm chaw ua hauj lwm tuav pej xeem ntsuam xyuas nyob rau cov ntaub ntawv pom koj tus kheej. Cov tub ceev xwm chaw ua hauj lwm yuav mam txiav txim siab tias lawv yuav ua tau los tsis tau ntxiv mus yog ntsuam xyuas paub meej.


3.        Koj muaj txoj cai, yog hais tias ib tug neeg ua txhaum nws yuav yog tus them nqi, yuav tsum tau paub txog thiab koom tes nyob rau hauv cov txheej txheem raug txim, nrog rau txoj cai thov kom muaj restitution (cov nyiaj no yog lub tsev hais plaub yuav kom tus neeg txhaum los them nqi rov rau tus tswv dawb huv no).

 

Yog koj xav tias koj muaj cov cai raws li koj yog ib tug neeg raug tsim txom los ntawm cov neeg phem lawm, hu rau lub chaw ua hauj lwm ntawm kev pab cuam rau cov neeg raug tsim txom los ntawm tub sab tub nyiag Justice Unit nyob rau 651-201-7310 los yog 800-247-0390; cvju.ojp@state.mn.us.

 


 

Cov Cai pab cuam rau cov neeg raug quab yuam tsim txom

 

1.          Koj thov tau kom lub nroog los yog lub county kws lij choj mus teev ib daim ntawv tseg tias koj tsis txaus siab kom tej neeg ua txhaum muaj kev raug txim.


2.          Koj tseem muaj cai mus rau lub tsev hais plaub thiab sau ib daim ntawv mus thov ib qho kev txiav txim rau kev tiv thaiv uas hais txog kev nruj kev tsiv (domestic abuse) tsim txom. Qhov kev txiav txim no yuav muaj xws li cov nram qab no:


a.   ib tus neeg dawb huv thiaj ua daim ntawv tiv thaiv (restraining) rau tus neeg tsim txom kom tsis pub muaj kev tsim txom los ntawm tus txhaum ntxiv lawm;

b.   ib qho yog kom txoj cai muab kev tsim txom tshem tawm ntawm koj tsev neeg;

c.    ib tug neeg dawb huv thiaj li tau kev tiv thaiv kom tus neeg tsim txom txhob los ntawm nws lub tsev (los yog ib tug tsim txom txhob los ze rau thaj chaw ib ncig ntawm koj lub tsev), tsev kawm ntawv, chaw ua lag ua luam los yog qhov chaw ua hauj lwm;

d.   koj thiab lwm tus niam/txiv thiaj tau kev puav pheej (awarding) muaj cai saib xyuas tej me nyuam tsis tau muaj hnub nyoog los yog cov me nyuam; los sis

e.  Tsev hais plaub yuav txiav txim tus neeg ua txhaum rau kev tsim txom yuav tsum kom them nyiaj yug rau koj thiab cov me nyuam tsis muaj hnub nyoog yog hais tias kev txiav txim ua tau li hais ntawd.


3.          Koj kuj muaj cai ceeb toom rau tus kws lij choj hauv lub nroog no yog hais tias tus neeg raug txim cov ntaub ntawv tsis muaj kev tso cai cia nws raug lub txim thiab los yog tus neeg raug txim cov plaub ntug tau raug cia tsis hais plaub ntxiv lawm.

                                                                        

Yog xav tau kev pab ua ntaub ntawv tiv thaiv thiab ua ntaub ntawv kom tus neeg ntawd tsis txhob thab yus, tiv tauj:

Minnesota Day One Crisis Line -Hu rau 866-223-1111 lossis ntaus ntawv rau 612-399-9995.  Nias ntawm no mus rau lub vej xaij.


Nrhiav Kev Pab 

Yog xav paub seb leejtwg muaj kev pab cuam rau cov raug xwm txheej phem thiab lwm yam kev pab nyob hauv Minnesota, Nias ntawn no lossis tiv tauj koj lub chaw ceev xwm txoj cai.


Kev Cai Tub Ceev Xwm Yuav Tsum Ua

Thaum xub thawj ntsib, cov tub ceev xwm yuav tsum muab ntaub ntawv qhia txog tej kev cai tus raug xwm txheej phem muaj thiab nws yuav mus cuag kev pab li cas.Txoj cai Minnesota Statutes section 611A.02, subd. 2(b).

Thaum xub thawj ntsib, cov tub ceev xwm yuav tsum qhia txog tej ntaub ntawv kev pab ntxiv rau cov raug txij nkawm tsim txom ntaus.Txoj cai Minnesota Statutes section 611A.02, subd.3.