OJP Logo

Office of Justice Programs

A Division of the Minnesota Department of Public Safety
 

Victim Information - Oromo

Mirgaa fi Tajaajiloota Miidhamtoota Yakkaa Maraaf


Ati gargaarsa maallaqaa kan badii yakkaa gaafachuuf mirga qabda. Gargaarsi kun badiinsoota qabeenyaa dhuunfaa hin ilaallatu. Iyyannoo fi odeeffannoo dhaaf, 651-201-7300 bilbilaa. Magaalonni Lakkuu biyya alaa lakkoofsa itti aananiin bilbilaa: 888-622-8799 ykn gara marsaa: ojp.dps.mn.gov. itti deemi. TTY: 651-205-4827.

Ati odeeffannoo eenyummaa kee argisiiuuf ifaan gahiinsa argachuu akka diduu ejensii seera kabachiisaa gaafachuuf mirgaqabda. Yoo kun ni dandaa’ama ta’e ejensiin seera eegsisaa ni murteessa.

Yoo yakkamaan hidhame, sitti himamuuf akkasumas adeemsa qorannaa irrattis hirmaachuuf mirga qabda, mirga baasiin kee akka siif deebihu dabalatee (maallaqa manni murtii yakkamaan akka kaffalu ajaje kan nama yakkamaa irraa nama miidhameef kaffalamu).

 

Yoo mirgi kee sarbameera ta’e, yookaan yoodirqama kee yookaan odeeffannoo asirratti dhiheessame hin hubanne ta’e, Garee Mirga Miidhamtoota Yakkaa . 651-201-7310, 800-2470390, yookaan cvju.ojp@state.mn.us. irratti qunnami. 

Mirga Miidhamtoota Miidhaa Mana Keessaa


Ati abukaattoo magaalaa   yookaan kan kaawntii akka himanna kee galmeessuutu gaafachuu ni dandeessa.

Ati gara mana murtii deemtee miidhaa mana keessaa irraa Ajaja Eegumsaa gaafachuutiin iyyannaa galmeessisuuf mirga ni qabda Ajajichi kanneen armaan gadii of keessaa qabaata:

  • Ajaja kan warra miidhaa geessisan gochaa miidhaa daran  irraa akka ofqusatan kan  ittisu baasuu.

  • Ajaja kan warra miidhaa geessisan maatii akka dhiisanii bahan qajeelchaa kennuu

  • Ajaja kan warra miidhaa geessisan akka mana (yookaan bakka murta’aa naannoo mana kee), mana barumsaa, bakka daldalaa yookaan bakka qacarrii kee hin seenne dhorkuu;

  • Ajaja kan kennaasiif kennu yookaan maatii warra kaan eegu kan/yookaan daawwannaa kan mucaa kee yookaan ijoollee kee; yookaan

  • Ajaja kan simiidhan akka siif kaffalanii fi ijoollee kee warra umurii ga’aaf kaffalanii qajeelcha kennuu yoo isa miidhe irratti manni murtii ajaja baase.

Yoo dhimmi kee qabame kan kufe ykn adabbiin yakkaa kan haqamu yoo ta’e ati beeksisuufis mirga qabda.


Akka sigargaaraniif kan Ajaja Eegumsaa yookaan Ajajoota Akeekachiisa Cunqursaa wajjin gargaarsa naannoo argachuuf, ittaanaa quunnam

i:

Sarara Balaa Guyyaa Jalqabaa Mineesotaa: 866-223-1111 Bilbili yookaan 612-399-9995 ergaa barreessi. Toora interneetii dhaaf asitti cuqaasi.


  

Gargaarsa Barbaaduu


 Gargaarsa barbaaduuf, ASITTI CUQAASI, yookaan ejensii seera eegsisaa naanoo kee qunnami.


 

Heyyama Beeksisa Ulaagaa warra Seera Kabachiisaniif


Qondaaltota seera kabachiisan beeksisa jalqabaa kan mirgootaa fi qabeenya yakkaan miidhamaa tahe hundaaf walquunnamtii jalqabaa irratti raabsuu qabu. Kutaa Heeroota Mineesotaa 611A.02, Damee 2(b).

Qondaaltota seera kabachiisan odeeffannoo dabalataa yaadannoo jalqabaatti miidhamtoota miidhaa naannoo araaf kennuu qabu. Kutaa Heeroota Minnesota 629.341, Damee 3.