OJP Logo

Office of Justice Programs

A Division of the Minnesota Department of Public Safety
 

Victim Information - Vietnamese

Quyền và Dịch Vụ dành cho Tất Cả Nạn Nhân Tội Phạm


Quý vị có quyền nộp đơn xin trợ giúp tài chánh cho những tổn thất do một hành động tội phạm bạo lực gây ra. Khoản trợ giúp này không đài thọ cho ổn thất về tài sản. Để nộp đơn xin và để biết thêm thông tin, hãy gọi số 651-201-7300. Những người ở bên ngoài khu vực Twin Cities gọi: 888-622-8799 hoặc vào trang mạng của OJP: ojp.dps.mn.gov. TTY: 651-205-4827.  

Quý vị có quyền yêu cầu cơ quan thi hành luật pháp không cho phép công chúng biết các dữ liệu tiết lộ danh tính của quý vị. Cơ quan thi hành luật pháp sẽ quyết định có thể làm việc này hay không.

Quý vị có quyền, nếu thủ phạm bị kết tội, được cho biết và tham gia quá trình truy tố, trong đó bao gồm yêu cầu bồi thường thiệt hại (khoản tiền mà thủ phạm phải trả cho nạn nhân theo lệnh tòa).

 

Nếu quý vị cảm thấy quyền của quý vị với tư cách là nạn nhân đã bị vi phạm, hoặc nếu quý vị không hiểu quyền của quý vị hay thông tin trình bày ở đây, liên lạc với Ban Tư Pháp Nạn Nhân Tội Phạm tại số 651-201-7310, 800-247-0390, hoặc cvju.ojp@state.mn.us.


 

Quyền của Nạn Nhân Bị Bạo Hành Gia Đình


Quý vị có thể yêu cầu luật sư của quận hoặc thành phố nộp khiếu nại hình sự.

Quý vị cũng có quyền tới tòa nộp đơn xin Lệnh Bảo Vệ tránh bị bạo hành gia đình. Lệnh này sẽ có những điều sau đây:

  • lệnh nghiêm cấm kẻ ngược đãi tiếp tục có hành động ngược đãi;

  • lệnh yêu cầu kẻ ngược đãi rời khỏi gia đình của quý vị;

  • lệnh yêu cầu kẻ ngược đãi không được phép vào nhà quý vị (hoặc một khu vực hợp lý gần nhà quý vị), trường học, nơi làm việc hoặc cơ sở kinh doanh;

  • lệnh cho phép quý vị hoặc người cha/mẹ kia có quyền giám hộ/hoặc thăm nom con cái vị thành niên của quý vị; hoặc

  • lệnh yêu cầu kẻ ngược đãi phải trả tiền chu cấp cho quý vị và đứa trẻ vị thành niên nếu có lệnh tòa yêu cầu kẻ ngược đãi phải làm như vậy.

Quý vị cũng có quyền được thông báo nếu việc truy tố vụ việc bị từ chối hoặc các cáo buộc hình sự bị bác bỏ.


Nếu quý vị cần giúp tìm nguồn trợ giúp tại địa phương về Lệnh Bảo Vệ và Lệnh Cấm Quấy Rối, liên lạc:

Đường Dây Trợ Giúp Khủng Hoảng Day One của Minnesota: Gọi số 866-223-1111 hoặc nhắn tin tới số 612-399-9995. Nhấp vào đây để vào trang mạng. 


 

Tìm Trợ Giúp

Để tìm trợ giúp, NHẤP VÀO ĐÂY, hoặc liên lạc với cơ quan thi hành luật pháp tại địa phương của quý vị.


 

Các Yêu Cầu về Thông Báo Theo Luật đối với Cơ Quan Thi Hành Luật Pháp

Các viên chức thi hành luật pháp phải đưa ra thông báo ban đầu về các quyền và nguồn trợ giúp cho tất cả các nạn nhân tội phạm trong lần tiếp xúc đầu tiên. Các Điều Luật Minnesota mục 611A.02, tiểu mục. 2(b).

Các viên chức thi hành luật pháp phải cung cấp thêm thông tin trong thông báo lần đầu tiên cho tất cả các nạn nhân bị bạo hành gia đình. Các Điều Luật Minnesota mục 629.341, tiểu mục. 3.